logo Harmonie de Verenigde Vrienden Moorslede
KONINKLIJKE HARMONIE DE VERENIGDE VRIENDEN
logo Harmonie de Verenigde Vrienden Moorslede
KONINKLIJKE HARMONIE DE VERENIGDE VRIENDEN

Voorwaarden voor het gebruik van deze site

Om van de site gebruik te maken dienen de hierna vermelde algemene voorwaarden te worden nageleefd. Het gebruik van de site houdt in dat u er kennis hebt van genomen en dat u er integraal mee akkoord gaat.

Doelstelling van de site

De site is een leidraad bij het zoeken naar informatie over de harmonie "de Verenigde Vrienden" van Moorslede inclusief eventuele onderafdelingen.

De site wordt beheerd door de harmonie. Iedere vraag of suggestie daaromtrent kan gericht worden aan .

De informatie op de site is van algemene aard behalve voor het gedeelte statuten.

Betrouwbaarheid van de informatie en de dienstverlening

De harmonie besteedt de grootste zorg aan de site. De gebruiker weet dat de aangeboden informatie zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd.
De harmonie wijst elke verantwoordelijkheid af in verband met het gebruik dat van de informatie op haar site zou kunnen worden gemaakt.

De site bevat in sommige rubrieken hyperlinks naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of de juistheid van de inhoud van deze sites. Bovendien kan de harmonie niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de adressen van sites of de domeinnamen die in haar site voorkomen. Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, wetgeving in verband met de prijzen, enz.

De harmonie wijst iedere verantwoordelijkheid af wegens dienstonderbrekingen of technische problemen van de server.

Intellectuele eigendomsrechten

De volledige inhoud, teksten, lay-out, illustraties en andere bestanddelen van de site zijn eigendom van de harmonie. De vorm van de website (plan, keuze en indeling van de rubrieken, ...) is door het auteursrecht beschermd.

Bepaalde namen, kentekens en logo's die op de website voorkomen, zijn gedeponeerde merken toebehorend aan derden bij wie de harmonie de nodige toelatingen heeft verkregen.

Alle informatie in de vorm van tekst of cijfermateriaal mag gratis worden aangewend voor privé- of strikt niet-commercieel gebruik, doch met vermelding van de bron.

Iedere reproductie van deze informatie voor commerciële of publicitaire doeleinden daarentegen, is ten strengste verboden zonder voorafgaande toestemming van de harmonie, en voor wat betreft het fotomateriaal, van betrokkenen die voorkomen op de foto.

In geen enkel geval kan de harmonie "De Verenigde Vrienden" aansprakelijk gesteld worden voor elke klacht of gerechtelijke actie ingeleid tegen de gebruikers van deze site, door een derde die zou beweren dat het gebruik van één of ander onderdeel van de inhoud van de website, afbreuk doet aan een van zijn rechten van intellectuele eigendom.

Iedere aanvraag daaromtrent dient aan de harmonie gericht te worden ( ).

Aanmaak van hyperlinks naar de site

De harmonie staat toe dat zonder voorafgaande aanvraag surface links worden aangemaakt die naar de home page van de site verwijzen.

Voor het gebruik van enigerlei technieken daarentegen, die erop gericht zijn heel of een gedeelte van de site in een internetsite op te nemen, terwijl de juiste oorsprong van de informatie, ook al was het maar gedeeltelijk, wordt verhuld, of die tot verwarring kunnen leiden omtrent de oorsprong van de informatie, zoals framing of in-lining, is de toestemming van de harmonie vereist.

Iedere aanvraag daaromtrent dient eveneens aan de harmonie gericht te worden (mailadres: zie hierboven).

Bescherming van de persoonsgegevens

De harmonie respecteert de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers.

Op geen enkele manier moeten persoonlijke gegevens worden verstrekt om de informatie op de site te kunnen raadplegen.

De persoonlijke gegevens die voorkomen op de site zijn ofwel officieel voorzien (gedeelte statuten) of worden volledig vrijwillig verstrekt (bijv. fotoboek). Bijgevolg is de harmonie enkel verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonlijke gegevens die vermeld worden in de statuten.

omhoog △